Sekretesspolicy

De personuppgifter som du förser oss med kommer att behandlas av Europe Foods Sverige AB (hädanefter benämnt som GB Foods), etablerat i Sverige och registrerat under organisationsnummer 556607-9165, som ”PERSONUPPGIFTSANSVARIG”. Dina personuppgifter kommer att samlas in och behandlas för att hantera ditt deltagande i denna kampanj och i linje med ditt samtycke som ges genom att delta i den.

Behandlingen av personuppgifter sker enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, i synnerhet EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”) 2016/679 (liksom all annan tillämplig nationell lagstiftning som kompletterar eller inför GDPR). Du kan kontakta GB Foods dataskyddskontor genom ett meddelande adresserat till dataprotection@thegbfoods.com

GB Foods kan behandla följande personuppgifter om dig: 

  • Personuppgifter och kontaktinformation såsom namn, efternamn, adress, telefonnummer och e-postadress; och 
  • sociala mediedata (vid en kampanj på sociala medier)
 
De insamlade personuppgifterna kommer att bevaras så länge det är nödvändigt för nämnda ändamål, och i alla händelser i upp till 1 år efter kampanjens slut. Dina personuppgifter ska inte avslöjas eller göras tillgängliga under några omständigheter för tredje part, såvida inte till (i) tredje parter som agerar som Personuppgiftsbiträde och är involverade i genomförandet av denna kampanj; (ii) våra anknutna enheter under vårt legala intresse för interna administrativa ändamål; eller (iii) till offentliga förvaltningar, domstolar och skiljedoms- och medlingsorgan om vi är skyldiga att göra det och för att uppfylla eventuella juridiska skyldigheter som kan uppstå. Alla tidigare överföringar av personuppgifter ska utföras inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet.

Du kan begära tillgång till de personuppgifter som är relaterade till dig och, i förekommande fall, rättelse eller radering av (felaktiga) uppgifter, begränsning av behandling, förflyttning, eller för att utöva rätten att invända mot behandling, i den mån de juridiska villkoren för utövandet av dessa rättigheter är uppfyllda. Du kan utöva ovannämnda rättigheter genom att skicka ett meddelande till dataprivacy@thegbfoods.com med ämnesraden ”Dataskydd”, där du måste ange vilken rätt du vill utöva. Slutligen informerar vi dig om att du kan lämna in en ansökan till den behöriga tillsynsmyndigheten på din bostadsort.

TACK FÖR ATT DU
KONTAKTAR OSS!

Ditt meddelande är nu sänt till vår konsumentkontakt. Det kan ta några dagar innan vi återkommer. Tack på förhand för ditt tålamod.

Hälsningar Teamet på Blå Band