REGLER & VILLKOR

Ansvarig för denna kampanj är Europe Foods Sverige AB. Kampanjen administreras avEurope Foods Sverige AB.

Kampanjperiod

Kampanjen pågår fr.o.m. 2024-01-03 t.o.m. 2024-09-29.

Villkor för att få delta

För att tävla krävs att deltagaren har skrivit en motivering till vilken sås som passar bra alla dagar på året samt fyllt i korrekt kontaktinformation. Genom att registrera dig på kampanjsidan blaband.se/kampanj godkänner du din medverkan i kampanjen och aktuella villkor för denna. För att delta i kampanjen måste du vara folkbokförd i Sverige. Det är endast tillåtet att delta en gång per person. Anställda hos företag som har medverkat i planeringen och utvecklingen av denna kampanj får inte delta.

Vinstinformation

En Kamado Sumo Maxi-grill (värde 14.995 kronor) samt en årsförbrukning såser från BlåBand (värde ca 750 kronor) Totalt värde ca 15.745 kronor. Vinnare utses av en jury bestående av representanter från Europe Foods Sverige AB. Vid bedömning av motivering bedöms kreativitet och originalitet. Juryns beslut kan inte överklagas. Vinsten är personlig och eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vinsten kan inte lösas in mot kontanter eller överlåtas till någon annan. Endast en vinst per deltagare är möjlig, oavsett hur många tävlingsbidrag som registrerats, och endast en vinnare per hushåll. Vinnaren kommer att utses efter att kampanjen avslutas den 29 september 2024. Vinnaren kommer att kontaktas via e-post eller telefon. Om inte vinnaren går att nå inom 7 dagar har Europe Foods Sverige AB rätt att utse en ny vinnare. Detta beslut kan inte överklagas. Vinst som ej hämtas ut återgår till avsändaren och skickas ej tillbaka till vinnaren igen.

Ansvar och rättigheter

Europe Foods Sverige AB ansvarar inte för:

 • Direkta, indirekta eller oavsiktliga förluster till följd av användning av kampanjsidan eller deltagande i kampanjen.
 • Virus eller annan skada på användarens dator till följd av registrering på eller användning av kampanjsidan – däribland överföring av material, ljud, data, text, bilder och video från kampanjsidan.
 • Vinstens beskaffenhet, utskick och information.

 

Deltagare i kampanjen och mottagare av den aktuella vinsten friskriver Europe Foods Sverige AB, och andra parter som medverkar direkt eller indirekt i denna kampanj på Europe Foods Sverige AB uppdrag, från allt ansvar som rör skador som orsakats av eller påstås ha orsakats genom deltagande i denna kampanj. Detta gäller även mottagande och användning av vinsten, så långt sådan friskrivning är möjlig enligt gällande svensk lag.

Europe Foods Sverige AB, och andra parter som medverkar direkt eller indirekt i denna kampanj på Europe Foods Sverige AB uppdrag, ansvarar ej för eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med kampanjen.

Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter sker i enlighet med GDPR 2016/679.
 
Genom att delta i kampanjen ger deltagaren tillstånd till Europe Foods Sverige AB och eventuella underleverantörer behandlar personuppgifter för de syften som framgår häri.
 
Personuppgiftsansvarig:
Europe Foods Sverige AB
Scheelevägen 30
223 63 Lund
Sverige
 
Personuppgiftsbiträde:
Europe Foods Sverige AB
Scheelevägen 30
223 63 Lund
Sverige
 
Dina personuppgifter är tillgängliga för berättigade anställda hos Europe Foods Sverige AB
och kan komma att överföras till tredje parter, såsom underleverantörer som tillhandahåller tjänster i samband med kampanjen. 
 
Europe Foods Sverige AB använder de insamlade personuppgifterna endast till att genomföra kampanjen och till att översända eventuell vinst. Deltagarnas uppgifter används inte till direkt marknadsföring, om inte deltagaren uttryckligen har gett samtyckte till det. 
 
Personuppgifter som kan komma att samlas in
 • För- och efternamn
 • Kontaktinformation, som t.ex. pseudonymer, e-postadress, adress och telefonnummer
 • Ålder och/eller födelsedatum
 • Vårdnadshavarens namn och kontaktinformation ifall deltagaren är under 18 år
 • Eventuella samtycken från deltagaren
 • Deltagarens vägran att delge vissa personuppgifter
 • Information relaterat till kommunikation i samband med kampanjen och användning av kampanjsidan
 • Annan profilering eller information som deltagaren angett
 • Andra personuppgifter om har samlats in efter deltagarens tillåtelse

Syftet med behandling av personuppgifter

Den insamlade informationen kan användas till:

 • Genomförandet av kampanjen
 • Att leverera produkter/vinster
 • Att upprätthålla kontakt, inklusive korrespondens, med deltagaren i samband med kampanjen
 • Att erbjuda en service
 • Analytiska och statistiska ändamål

 

Personuppgifterna kan komma användas till andra ändamål då deltagaren uttryckligen har gett samtyckte till det.

Mängden besök på kampanjsidan och annan allmän, anonym information följs upp med hjälp av cookies eller annan motsvarande teknik. Europe Foods Sverige AB kommer eventuellt att använda cookies för att visa anpassade annonser för webbläsare som tidigare har besökt webbplatsen när de surfar på andra sajter, i syfte av så kallad ommarknadsföring (remarketing).

Överföring av personuppgifter

Personuppgifter kan överföras till tredje parter ifall genomförande av kampanjen kräver detta. Detta kan ske t.ex. till underleverantörer vid leverans av vinster eller administration av kampanjen. Sådana tredje parterna raderar alla personuppgifter efter att det att kampanjen har slutförts.

Personuppgifter överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) om det inte är nödvändigt för genomförandet av kampanjen eller om det är nödvändigt enligt lag.

Principer för skydd av insamlade personuppgifter

Endast berättigade anställda hos Europe Foods Sverige AB har rätt att behandla insamlade personuppgifter med anledning av kampanjen. 

Personuppgifter lagras i databaser skyddade med brandväggar, lösenord och andra tekniska åtgärder. Databaser och deras säkerhetskopieringsfiler finns i låsta lokaler och uppgifterna är endast tillgängliga för särskilda anställda. Servrarna är starkt skyddade.

Skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal har gjorts med tredje part som är inblandade i kampanjen, där detta krävs enligt GDPR (2016/679). Avtalen säkerställer att tredje parter skyddar och hanterar personuppgifterna i enlighet med rådande lagstiftning.

Rätt att begära information om insamlade personuppgifter

Enligt GDPR (2016/679) har deltagaren i kampanjen rätt att begära ut information om personuppgifter som har samlats in i samband med kampanjen. En sådan begäran ska skickas via kontaktformuläret på sidan ”Kontakt”.

Om det finns fel i personuppgifter som lagras kan deltagaren lämna en begäran om korrigering till Europe Foods Sverige AB genom att fylla i ovan nämnda kontaktformulär. 

Lagrande av personuppgifter

Personuppgifter lagras endast så länge som kampanjens utförande kräver det. Efter att kampanjen är utförd, och förutsatt det inte längre pågår korrespondens med deltagare med anledning av kampanjen, raderas samtliga personuppgifter om deltagaren. Personuppgifter raderas inte om deltagare har samtyckt till att personuppgifter får sparas även efter kampanjen, för specifika syften.

TACK FÖR ATT DU
KONTAKTAR OSS!

Ditt meddelande är nu sänt till vår konsumentkontakt. Det kan ta några dagar innan vi återkommer. Tack på förhand för ditt tålamod.

Hälsningar Teamet på Blå Band